IFSC Climbing World Cup

Sport Sport Climbing URL http://www.ifsc-climbing.org
Age Group Senior Calendar URL http://www.ifsc-climbing.org/index.php/w...
Gender Mixed Facebook URL https://www.facebook.com/sportclimbing
Continent World Twitter Tag(s) @IFSClimbing IFSCwc

Events

  Year Location Date From Date To Links Days Left Games
2020 Switzerland Switzerland - Meiringen
https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc
2020 China China - Wujiang
https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc
2020 South Korea South Korea - Seoul
https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc
2020 Germany Germany - Munich
5/23/2020 5/24/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 56
2020 United States United States - Salt Lake City
6/12/2020 6/14/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 76
2020 Austria Austria - Innsbruck
6/25/2020 6/28/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 89
2020 Switzerland Switzerland - Villars
7/2/2020 7/4/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 96
2020 France France - Chamonix
7/11/2020 7/13/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 105
2020 France France - Briançon
7/18/2020 7/19/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 112
2020 China China - Xiamen
10/9/2020 10/11/2020 https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Cup https://www.ifsc-climbing.org @IFSClimbing #IFSCwc 195

Map